!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedningen

Vill du vara med i styrelsen?
Är du också intresserad av att vara med och påverka, engagera dig i föreningens framtid och välmående samt dra ditt strå till stacken? Anmäl ditt intresse hos valberedningens ordförande så kan du bli en av de som röstas fram till en styrelseplats vid nästa föreningsstämma. Klicka här för e-post till valberedningen.


Att vara styrelseledamot – ett förtroendeuppdrag
Som styrelsemedlem är du vald av medlemmarna att förvalta föreningens fastigheter och övriga tillgångar. Som styrelseledamot är du ansvarig för den ekonomiska förvaltningen, att lagstiftning och stadgar följs och att medlemmarnas ekonomiska intresse tillvaratas på bästa sätt. Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma.

Fastighetsförsäkringen omfattar en ansvarsförsäkring som täcker skadestånd som i olyckliga fall kan drabba styrelsen. Som styrelseledamot har du en sysslomannaställning och därmed en vårdnadsplikt gentemot föreningen. Du ska vara lojal och främja föreningens intressen. Du måste också iaktta tystnadsplikt om angelägenheter och förhållanden som kan skada föreningen.

En central princip i en bostadsrättsförening och i alla ekonomiska föreningar är den så kallade likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på ett illojalt sätt får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Förtroendeuppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

Viktigt att föreningen fungerar bra
Bostadsrätten bibehåller eller ökar sitt värde bland annat beroende på hur bra din förening fungerar. Som styrelseledamot är du med och förvaltar dina grannars pengar. Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna ska fatta beslut om på föreningsstämma.

Exempel på frågor som medlemmarna tillsammans fattar beslut om på föreningsstämma:
Ny- till- eller ombyggnad av fastigheten.
Utvidgning av föreningens verksamhet.
Ändring av stadgar.
Val av styrelse och revisorer.
Fastställande av balans- och resultaträkning.
Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer.
Arvoden samt resultatdisposition.

Styrelsens ansvar för förvaltningen
Styrelsen är ytterst ansvarig för att föreningens förvaltning utförs på bästa sätt och följer gällande lagar, men behöver givetvis inte utföra alla arbetsuppgifter själv. I begreppet förvaltning ryms både små och stora arbetsuppgifter. Det kan röra sig om överlåtelser, ordningsfrågor eller att hälsa nya medlemmar välkomna. Medlemmarna har också rätt till information så att de vet vad som händer i föreningen.

Förvaltaren för brf Vinodlaren har uppdraget att upprätta och uppdatera

medlemsförteckningen som ska innehålla namn och adressuppgifter på samtliga medlemmar. Enligt bostadsrättslagen är det straffbart att inte ha en medlemsförteckning. Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den, men styrelsen är inte skyldig att kopiera eller på annat sätt mångfaldiga den.
lägenhetsförteckningen som ska innehålla uppgifter om alla lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt och t.ex innehålla antal rum, var i fastigheten lägenheten är belägen, insats, pantsättning, överlåtelseavtal, uppgifter om vem som innehar bostadsrätten. Lägenhetsförteckningen innehåller känsliga uppgifter av privatekonomisk karaktär och är ej offentlig. Bara bostadsrättshavaren har rätt att ta del av uppgifterna då bara avseende sin egen lägenhet.


Festkommitté

Många medlemmar i föreningen efterfrågar fler gemensamma tillställningar och initiativ. Styrelsen har dock redan en hög arbetsbelastning.

Skulle du tycka att det är kul att vara med i föreningens festkommitté ber vi dig maila oss på styrelsen@vinodlaren.se för att anmäla ditt intresse.

http://