!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsnummer

Lantmäteriet har upprättat ett lägenhetsregister och styrelsen har ålagts att underrätta de boende samt anslå ID-numren på en väl synlig plats i byggnaden. Dessa ID-nummer finns uppsatta på anslagstavlan i respektive trapphus entré. Du finner dem också i dokumentet nedan.

Syftet med lägenhetsregistret är att utgöra grund för folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder. Den nya identiteten (ett fyrsiffrigt nummer) kommer tillsammans med adressen att införas i folkbokföringsregistret.

Ditt nuvarande lägenhetsnummer
Det nya lägenhetsregistret ska inte förväxlas med ditt nuvarande lägenhetsnummer (tresiffrigt) som fortfarande gäller vid kommunikation med styrelsen, banker, kreditinstitut, Fastighetsägarna och som grund för lägenhetsförteckningen. Det gamla tresiffriga numret används också fortsättningsvis vid försäljning, pantsättning, överlåtelse och avgiftshantering.

Dokument

Översättningstabell lägenhetsnummer total.pdf 2013-09-12
http://