!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ändring i fasad

Kontakta alltid styrelsen innan du gör ändringar på fasaden!
För att det enskilda huset samt området ska få ett helhetsintryck så har fasaden och bostadskroppen utformats i samråd mellan bostadsrätts-föreningens styrelse, arkitekten, stadsarkitekten och konstruktörer. Även enskilda mindre ändringar på fasaden kan medföra att helheten rubbas eller konstruktionens funktion förstörs med t.ex. fuktskador som följd. Du får inte göra några förändringar av fasaden utan att ha kontaktat föreningens styrelse. Vissa fasadförändringar kräver också byggnadslov.

Markiser/markisoletter/balkongskydd

Kontakta föreningens styrelse för att få närmare information om de regler som gäller. Felaktigt monterade markiser/markisoltter/balkongskydd kan orsaka fuktskador och skador på fasaden.

Markiser/markisoletter/balkongskydd får sättas upp på av föreningen anvisade platser. Rätt gjort ger de ett utmärkt skolskydd och området trivsam karaktär. För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har bostadsrättsföreningens styrelse beslutat att vissa förhållningsregler gäller för att sätta upp markiser/markisoletter/balkongskydd. KLICKA HÄR för att ta del av dessa.

Du får sätta upp markiser/markisoletter/balkongskydd med vit stomme, NCS 0502-Y, med ljusgrå väv, NCS 2000-N (typ Akrylväv Sandex kulör 15/79 eller likvärdig). Klicka här för mer detaljinfo om markismontering.

Persienner
Välj mellanliggande vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. Anlita fackman för montage av persienner.

Inglasning av balkong
För större fasadförändringar, som bland annat inglasning av balkong, krävs alltid bygglov. Stockholms stad har i sin stadsplanering nekat till inglasning av balkonger i hela området. Således krävs att en bygglovsansökan med särskilda skäl lämnas in om man vill uppföra något på sin balkong som är högre än det räcke som finns uppsatt. Oftast krävs också beslut från bostadsrättsföreningens årsstämma. Om du har funderingar kring att glasa in din balkong bör du till en början kontakta styrelsen.

Golvbeläggning på balkong
Byggreglernas säkerhetskrav säger att avståndet från balkongräckets överkant till balkonggolvet inte får understiga 1,10 m. Golvmaterial får således inte läggas på balkongen så att detta avstånd underskrids.

Parabolantenn
Parabolantenn får inte sättas upp på balkong eller fasad utan styrelsens godkännande. Vid eventuellt montage av parabolantenn bör försiktighet vidtagas så fasaden eller balkongens skal inte skadas.

Staket och skärmvägg
Staket och skärmväggar runt uteplatser får inte sättas upp utan godkännande från styrelsen.

Information på denna sida är hämtad ur din bopärm.

Dokument

andring_fasad.pdf 2014-03-05
http://