!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gemensamma utrymmen

Visst är det trevligt om vi alla hjälper till att hålla snyggt i trappor och entréer. Hela fastigheten känns trevligare om det även är trivsamt i källaren, barnvagns- och cykelrum, och på gården. Ta för vana att lämna utrymmena så som du själv vill finna dem. Självklart röker vi inte i våra gemensamma utrymmen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök.

Cykel- och Barnvagnsrum
Förvaringsutrymme för barnvagnar och rullstolar finns i anslutning till varje entréport. Observera att du INTE får ställa din cykel här. Fyra gemensamma cykelrum finns i källarplanet.

Förråd
Varje lägenhet har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med respektive lägenhetsnummer. Material som kan angripas av fukt, mögel och röta får inte placeras direkt på betonggolv. Vidare får föremål inte placeras mot brandgasluckor och ventialtionsdon. Ingen infästning får göras på ytterväggar då det kan innebära sprick- och läckagerisk.

Håll entréerna fria!
Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar och luckor till källare hållas stängda. Det är särskilt viktigt när det gäller s.k. branddörrar. Du måste därför se till att våra källardörrar stängs efter dig, och du får INTE ställa upp någon av dörrarna med en dörrkloss. Vi ber dig uppmärksamma att egna förrådsrum ska vara låsta även om de inte används.

Det är viktigt att du INTE blockerar entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för dig och dina grannar utan försvårar också för städpersonalen. Det kan också komma att försvåra framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme. Detta gäller också korridorerna i källaren och vid ditt förråd. Du får alltså INTE förvara din cykel utanför ditt förråd i korridoren.

Gemensamhetslokal
På Sjöviksvägen med ingång från gården finns en gemensamhetslokal. Om du önskar låna lokalen ska du kontakta någon i styrelsen. Observera att det för allas trevnad är viktigt att respektera de regler som gäller för lokalen. Läs mer om den gemensamma lokalen genom att klicka här.

Gården
Tänk på att gården är till för alla boende. Visa hänsyn och städa undan efter dig om du nyttjat gården. Vid omläggning eller annan justering av markytan på gården måste tätskiktet som är beläget ca 0,5 m under markyta behållas intakt. Om tätskiktet skulle skadas kan det innebära läckagerisk och fastighetsförvaltaren ska kontaktas omgående. Vikt mer än 1,4 ton/m2 får ej belasta gården.

Soprum
Soprum för våta sopor och för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast, matavfall och batterier finns i entréplanet. Ytterligare information om sophanteringen finner du genom att klicka här.

Utebelysning
Styrelsen har beslutat att en enhetlig belysningsarmatur för balkonger och innergårdar ska gälla. Detta för att bibehålla det tänkta utseendet på huset samt för att skapa enhetlighet. Arkitekten som ritat vårt hus, Gunhild Skoog Jägbäck har, tillsammans med elkonsulter, på uppdrag av styrelsen tagit fram lämplig armatur. Styrelsen har gjort en gemensam upphandling av den föreslagna belysningsarmaturen och kan därför erbjuda samtliga medlemmar en ljusare tillvaro på sin balkong, terrass och uteplats, inklusive montering för endast 1000 kr (inkl moms).

Information på denna sida är hämtad ur din bopärm.

http://